top of page

สน. ESSO พูนทองปิโตรเลียม ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ตั้งอยู่ที่ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ (ทางไป อ.จอมพระ)

ขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภท : ก่อสร้างใหม่

สิ่งปลูกสร้าง     1.อาคารเกาะจ่ายน้ำมัน 4 ตู้จ่าย

                   2.ระบบน้ำมัน ราง, ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน

                   3.ระบบไฟฟ้า สายไฟสายสัญญาณ ไฟส่องสว่าง

                   4.อาคารห้องน้ำ

                   5.พื้นลาน

                   6.ท่อ บ่อพักระบายน้ำ

                   7.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

DJI_0336.JPG
DJI_0324.JPG
DJI_0332.JPG
20190827_140216.jpg
20190827_140451.jpg
20190827_140711.jpg
20190827_140113_1_edited.jpg
20190827_142108_edited.jpg
สน.ESSO พูนทองปิโตรเลียม จ.สุรินทร์: Photo Gallery
สน.ESSO พูนทองปิโตรเลียม จ.สุรินทร์: Welcome
bottom of page