top of page

งานปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่ ห้องน้ำ WC(30) สน. ปตท.ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม

ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 6 ตำบล ห้วยแถลง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
ขอบเขตการดำเนินงาน
ประเภท : ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่
สิ่งปลูกสร้าง
1.ห้องน้ำ WC(30)-2017 ฐานเข็ม วศน..081-60 พร้อมห้องน้ำคนพิการและห้องน้ำ Family
2.ระบบถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์
3.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ​

ห้องน้ำ WC(30)-2017 สน.ปตท.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา: Photo Gallery
bottom of page